Millî Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara Millî Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelik hazırlamıştır. Yönetmelik, 13 Haziran 2020 Tarihli ve 31154 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yayınlanan yönetmelik; 

MİLLÎ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara millî sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonları ve bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmî müsabakalara katılan sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Deaflimpik spor dalı: ICSD tarafından yaz-kış deaflimpik oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deaflimpik olarak kabul edilen spor dalını,

ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını,

d) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sonucunda ferdi derecelendirme yapılan müsabakaları,

e) ICSD: Uluslararası Deaflimpik Komitesini,

f) IOC:  Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

g) IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesini,

ğ) Millî sporcu: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuyu,

h) Millî sporcu belgesi: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarına katılması için temsil görevi verilen ve fiilen yarışan sporcuya verilen belgeyi,

ı) Olimpik, Paralimpik veya Deaflimpik olmayan alt branş: Yaz ve kış olimpiyat, paralimpik veya deaflimpik oyunları programında yer alan spor dallarının oyunlar programında yer almayan ve müsabakası yapılmayan alt dallarını,

i) Olimpik spor dalı: IOC tarafından yaz ve kış olimpiyat oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı olimpiyat oyunları tamamlanana kadar olimpik olarak kabul edilen spor dalını,

j) Paralimpik spor dalı: IPC tarafından yaz ve kış paralimpik oyunları programına alınma kararının verildiği tarihten itibaren programına alındığı paralimpik oyunları tamamlanana kadar paralimpik olarak kabul edilen spor dalını,

k) Resmî müsabaka: Federasyonlar ile bu federasyonların üyesi olduğu uluslararası kuruluşların yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası spor müsabakalarını,

l) Takım müsabakası: Takım halinde yapılan ve sonucunda alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği veya ferdi olarak yapılsa bile ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsil Görevi ve Millî Sporcu Belgesi

Temsil görevi

MADDE 5 – (1) Temsil görevi, sporcunun uluslararası müsabakalarda fiilen yarışarak ülkemizi temsil etmesi amacıyla ilgili federasyonun mevzuatında belirtildiği şekilde verilir.

Temsil görevinin yerine getirilmesi

MADDE 6 – (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan müsabaka türlerine katılarak fiilen yarışmış olması şarttır.

Millî sporcu belgesi almaya hak kazanma

MADDE 7 – (1) Temsil görevi verilen sporcuların katıldıkları spor dalında millî sporcu belgesi almaya hak kazanabilmeleri için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sportif faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sporcular hariç ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş vizeli bir lisansa sahip olmak.

b) Katıldıkları müsabakanın branş, kategori, sıklet, stil veya sınıflarında yabancı ülke sporcusu veya yabancı ülke takımıyla müsabakada fiilen yarışmış olmak.

(2) Kendi imkânları ile müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara millî sporcu belgesi düzenlenebilmesi için;

a) Millî sporcu belgesi talep edilen uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya bir önceki yıl federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan en üst organizasyonda olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dallarında ilk sekiz; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk dört dereceye girmiş olmak,

b) Bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmak,

şarttır.

Millî sporcu belgesi almaya engel hâller

MADDE 8 – (1) Temsil görevi verilmediği halde kendi imkânları ile uluslararası müsabakalara katılan sporculara millî sporcu belgesi düzenlenmez.

(2) Doping ihlali yaptığı tespit edilen sporcuya doping ihlali yapılan müsabakaya ait millî sporcu belgesi düzenlenmez. Doping kontrolü yapılan müsabakalarda sporcuya ait ilk doping numunesinin sonucu belirlenmeden o müsabakaya ait millî sporcu belgesi düzenlenmez.

(3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olanlara millî sporcu belgesi düzenlenmez.

Millî sporcu belgesi sınıfları

MADDE 9 – (1) Sporculara bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla katıldıkları müsabaka türüne göre A, B veya C sınıfı millî sporcu belgesi düzenlenir.

(2)  Millî sporcu belgesi sınıflarına ilişkin müsabaka türleri Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Millî sporcu belgesindeki millîlik sayısı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki spor faaliyetlerinde yarışan sporcular fiilen yarıştıkları müsabaka sayısı kadar millî olmuş sayılır. Ancak;

a) Spor faaliyeti eleme esasına dayalı olarak yapılmıyor ve birden fazla etaptaki en iyi ortalama ya da sonuca göre sıralama belirleniyor ise bir kez millî olunmuş sayılır.

b) Eleme esasına dayalı olarak yapılmayan spor faaliyetlerinde, aynı faaliyetin müsabakaları farklı yer veya zamanda yapılıyor ve birden fazla müsabakanın sonucuna göre sıralama belirleniyor ise her müsabakada bir kez millî olunmuş sayılır.

Millî sporcu belgesi işlemleri

MADDE 11 – (1) Millî sporcu belgesi Bakanlık tarafından verilir. Millî sporcu belgesine ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılması zorunludur.

(2) Federasyonlar tarafından bu madde kapsamında Bakanlık bilişim sistemine kaydedilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ilgili federasyon sorumludur.

Millî sporcu belgesinin iptali

MADDE 12 – (1) Disiplin ihlali sayısına bakılmaksızın bir defada bir yıldan fazla disiplin cezası alan sporcunun disiplin ihlaline/ihlallerine konu müsabakaya ait millî sporcu belgesi iptal edilir.

(2) Herhangi bir sebeple derecesi iptal edilen veya millî sporcu belgesi verilen müsabakada doping ihlali yaptığı sonradan anlaşılan sporcunun o müsabakaya ait millî sporcu belgesi iptal edilir.

(3) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan mahkûm olmama şartını kaybeden veya bu şartı taşımadığı sonradan anlaşılan sporcuların durumları ilgili federasyon tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu sporcuların millî sporcu belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir. Federasyon tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Millî sporcu belgesinin saklanması

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen millî sporcu belgeleri ile bunlara ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kayıt Bakanlık bilişim sistemine işlenir, kaydedilir ve saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre belge almaya hak kazanan ancak henüz belge almayanların bu hakları korunur.

(3) Federasyonlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen millî sporcu belgeleri ile bunlara ilişkin her türlü belgeyi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık bilişim sistemine kaydederler.

(4) 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca, doping ihlali yapılan müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi verilmeyen ya da iptal edilen sporculara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvuruları halinde, doping ihlali yaptığı müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin millî sporcu belgesi, müsabaka tarihindeki sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenir. Bu şekilde düzenlenecek millî sporcu belgesi, düzenleme tarihinden itibaren geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-2.htm