Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Hk.

26/04/2022 tarihli 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu kanunun ceza hükümlerini düzenleyen 47’nci maddesinin altıncı fıkrasında “Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlık veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişiler, Bakanlık veya ilgili spor federasyonunun şikayeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmünü haiz olup, bu kapsamda spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin alınmaksızın;

a) Bu kapsamda faaliyette bulunan,
b) Unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan, kişi, dernek ve benzeri yapıların bu tür faaliyetlerinin engellenmesi, kuruluşlarına izin verilmemesi, tüzük ve yazılı belgelerinde spor dalı faaliyetlerine ilişkin hükümlerin kaldırılması, mezkur hükme aykırı hareket eden kişi, dernek ve benzeri yapıların Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirilmesine ilişkin yazı Federasyonlara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.