Türkiye Tenis Federasyonu Ikort ve Üye Girişi

III. Kademe Kıdemli Tenis Antrenör Yetiştirme Kursu Başvuru ve Katılım Sartları

21 Eylül 2012

A- A A+

 

 

 

 

Kurs Yeri                              : İstanbul -

Başvuru Tarihleri                :18Eylül – 28 Eylül 2012

AOS Test Tarihi                   :30Eylül  2012

Kurs Tarihleri                      :01-Ekim-07 Ekim2012 Temel Eğitim Dersleri

                                                  15 Ekim -22 ekim 2012 Teknik Taktik Dersleri ve Uygulamaları

                                              

NOT: Kursa katılan kursiyerlere 23-28 Ekim 2012 tarihlerindeİstanbul’dagerçekleşecek olan WTATurnuvasının Biletleri ücretsiz olarak verilecektir.

              

Kontenjan                             :Kursa alınması düşünülen en fazla kursiyer sayısı 40 kişi olup, başvuru sayısının fazla olması durumunda, AOSseviyesine göre sıralama yapılarak seviyesi yüksek olanlara öncelik tanınacaktır. Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

AOS Test Ücreti                   :40,00-TL (test sonucunda yeterli AOS  seviyesinde olmadığından kursa kabul edilmeyen, başvuru yaptığı halde teste gelip katılmayan kişilerin AOS Testi ücretleri iade edilemeyecek olup, bu ücret kurs ücretine dâhil değildir.) Banka Dekontuna İsim – Soy isim ( kursun yapılacağı il adı ) III. Kd. Kıdemli Antrenör Kursu ön eleme ücreti diye belirtilmek zorundadır. Ücretlerin yatırılacağı hesap numarası aşağıdadır.

Kursa Katılım Hakkı Elde Eden Kişiler İçin Kursa Katılım Bedeli: 800,00-TL ( Kursa katılan fakat devamsızlık vb. sebeplerden dolayı kursla ilişiği kesilen kişiler ile her ne sebeple olursa olsun kursu bırakanların kurs ücretleri geri iade edilmeyecektir )

Not:Kursa Katılım Bedeli, AOS testi sonucunda kursa katılma hakkını elde eden adaylar tarafından aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

 

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6-Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda genel olarakaşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Millisporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engellispor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdasayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahutaffa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma,

kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcısuçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından

hükümlü bulunmamak;

d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya cezatalimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya busüre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

Yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; kademeler itibariyle aşağıda belirtilen özel şartlararanır:

 

III. Kademe Kıdemli Antrenör (Tur Koçu)Kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar veöncelik hakları,

II. Kademe Antrenör belgesine sahip olan, en az iki yıl çalıştığını belgelendiren veçalıştığı sürelerde vizelerini tam olarak yaptıran kişilerden ITF tarafından ilan edilenAOS testi uygulaması sonucunda en az AOS  4 seviyesine sahip olanlar bu kursakatılabilirler. Ayrıca Federasyon tarafından veya Federasyonca kabul görülen kurumveya kuruluşlar tarafından yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel spor

aktivitelerinden en az iki tanesine katılmaları gerekmektedir. Kursa başvuran ve AOStesti sonucu uygun olan kişi sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olmasıdurumunda, AOS testi sonucu daha iyi olanlara kursa kabulde öncelik tanınır, AOS testisonucu aynı olanlar arasında ise; durumlarını belgelendirmek kaydıyla aşağıdabelirtilen puanlar verilir, puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.

a) Tenis branşında Milli Sporcu olanlara +2 puan,

b) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümlerinden (öğretmenlik, antrenörlük, rekreasyon, yöneticilik ) mezun olanlara + 2 puan,

c) Deplasmanlı tenis liginde en az iki yıl müsabık olanlara + 1 puan,

d) II. Kademe Antrenör olarak katıldıkları ikiden fazla her seminer için + 1 puanverilir,

Kursa katılmak için başvuruda istenen evraklar listesi

a) Kurs Başvuru Formu, ( Kurs Başvuru Formu aşağıdadır. )

b) II. Kademe Antrenör Belgesi Fotokopisi,

c) 2011 yılı antrenör tescil-vizesini yaptırmış olmak, ( i-korttan kontrol edilecektir )

d) II.Kademe Antrenörlük Belgesini aldıktan sonra II. Kademe Antrenörü olarak en az 2yıl vizesini yaptırmış olarak bir kulüpte çalıştığını belgelemek, ( Çalıştığına dair yazı kulüpten alınacaktır, ayrıca varsa vize sürelerini gösteren lisans fotokopisi yollanmalıdır. Lisansı yoksa yazı içerisinde belirtilen tarih aralıklarında vizesinin olup olmadığı i-korttan kontrol edilecektir )

e) En az 2 tane Tenis Antrenör Gelişim Seminerine katıldığını belgelemek. ( Belge Fotokopisi )

f) AOS test ücreti olan 40,00,-TL’nin Tenis Federasyonu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (Banka Dekontuna İsim – Soy isim ( kursun yapılacağı il adı ) III. Kd. Kıdemli Antrenör Kursu ön eleme ücreti diye belirtilmek zorundadır. Ücretlerin yatırılacağı hesap numarası aşağıdadır.

Başvuru yapacak kişiler yukarıda belirtilen evrakların asıllarını Türkiye Tenis Federasyonu Ulus İşhanı A Blok Kat 7 Ulus / ANKARA adresine yukarıda belirtilen başvuru tarihleri arasında APS veya kargo yolu ile ( gönderen ödemeli ) göndermeleri gerekmektedir. Kursa başvuru yapan kişilerin evrakları incelendikten sonra başvurusu kabul edilecek adayların isimler 29 EYLÜL  2012 tarihinde Tenis Federasyonunun resmi internet sitesi olan www.ttf.org.tr adresinde ilan edilecektir.

Eksik belge gönderenlerin başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

AOS Testi Açıklamaları ve AOS Testi Ücreti   :AOS Testine AOS seviyesi belli olmayan kişiler ile seviyesi AOS4’ten düşük olan kişilerin ( AOS5,6-7-8-9-10 ) girmesi zorunludur. AOS seviyesi belli olan ve AOS 4 seviyesi ile üstünde olan kişilerin bu teste girme mecburiyeti yoktur. Fakat seviyesini yükseltmek isteyen kişilerde teste girebilirler. Seviyesi belli olan ve teste girmek istemeyen kişiler başvuru formu üzerinde yer alan ilgili bölümleri doldurmalıdır.

Türkiye Tenis Federasyonu Hesap Bilgileri

Vakıflar Bankası (Anafartalar Şubesi)

Şube Kodu              : 065

Hesap numarası      : 00158007296363870

IBAN No                               : TR61 0001 5001 5800 7296 3638 70

 

Kursa Katılmayı Hak Eden ( Kontenjan İçersinde Yer Alan ) Kişilerden Aşağıda Belirtilen Evraklar İstenecektir.

1)       4 adet vesikalık fotoğraf (Sakalsız ve kravatlı)

2)       Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – ASLI )

3)       Savcılık iyi hal kağıdı ( ASLI )

4)       Diploma Sureti (Çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdikli olacaktır) ( Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi )

5)       Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ve Türkiye Tenis Federasyonundan cezaları olmadığına dair yaz ( ASLI )

6)       Nüfus Cüzdanı Sureti ( Resimli )

7)       Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir ( varsa )

8)       Tenis Antrenör Talimatının 22. Maddesinde ( Derslerden Muafiyet ) yer alan şartları taşıyan kursiyerler,  durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.

9)       Kurs Katılım Bedeli Olan 800,00-TL’nin yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırıldığına dair banka dekontu.

 

Önemli Not:

Kurs Ücreti kursa katılma hakkını elde eden kursiyer tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta “İsim – Soy isim ve III. Kademe Kıdemli Antrenör kurs katılım ücreti” olarak yazılacaktır.

Söz konusu kursa durumları katılım şartlarına uygun olan adaylar katılabileceklerdir.

Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacak, durumları talimatta bulunan katılım şartlarında belirtilen hükümlere uygun olmayan kişiler kursa alınmayacaktır.

Önemli Not:TTF Antrenör Eğitim Talimatının 21. maddesi “c” bendinde belirtilen şartları taşıyan kişilerde AOSsınava katılmak isteyenler, Dilekçe,  Diploma fotokopisi, transciript, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen II. Kademe Antrenör Belgelerininfotokopisi ve yukarıda belirilen hesap numarasına yatıracakları 40,00–TL ücret dekontu ile ( dekonta ad-soyad ve Antrenör sınav ücreti ibaresi yazdırılacaktır ) başvuru yapabilirler.

 

 

Başvuru Formu

 

 

 

.